Filozofia pracy

Największą wartością firmy są pracujący w niej ludzie. Firma posiada sprawdzoną, wysokowykwalifikowaną kadrę, która cały czas jest uzupełniana o nowych specjalistów. Sukces firmy to nobilitacja zatrudnionych w niej ludzi, każdej poszczególnej jednostki jak i ogółu. Wzajemne relacje i oczekiwania zostały jasno określone w realizowanej przez naszą Spółkę Polityce Jakości:


„ LUDZIE
budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami, stałe podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia, zapewnienie im komfortu pracy oraz możliwości samorealizacji i rozwoju zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami rynku;
precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień personelu obsługującego poszczególne procesy;
określenie skutecznych kanałów komunikacji wewnątrz organizacji, pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu realizacji usługi,”*
* wyjątek z Polityki Jakości

 

Dobrze dobrany zespół potrafi sprostać stawianym mu wyzwaniom, wzajemnie się wspierać, wspólnie rozwiązywać problemy i nawzajem się inspirować. Stworzyliśmy taki zespół i ciągle dbamy o jego rozwój poprzez różnego rodzaju szkolenia grupowe i indywidualne. Dbamy też o podtrzymywanie dobrych, nie tylko zawodowych więzi organizując spotkania i wyjazdy integracyjne. Naszą siłą jest różnorodność naszych wspólnych doświadczeń, kreatywność w rozwiązywaniu problemów i wzajemna pomoc zwłaszcza osobom nowozatrudnionym. W KALTER Sp. z o.o. nigdy nie zostajesz sam ze swoim problemem.
Jeśli chcesz do nas dołączyć wyślij swoje CV.